Stöd till våra medlemmar till slöjdkurser till våra föreningar och slöjdare

På Landsmötet år 2020 beslutades att den tidigare Slöjdfonden, skall avvecklas.
Slöjdfondens medel ska användas till stöd til lmedlemsföreningar och slöjdare som vill anordna slöjdkurser.
Pengarna ansöks via nedan blankett som mejlas ifylld till kansli@sameatnam.se 
Blankett: Word finns under dokument

Blankett 

 Rotslöjd

 2023-03-31

Landsmötet 13 maj i Arvidsjaur på hotell Laponia.

Se mer information under fliken landsmöte 2023.
2023-03-12

 

Uttalande till stöd för Samiska ungdomars protest mot Norska regeringen

Sedan för ungefär en veckor sedan protesterar samiska ungdomar outtröttligt mot driften av två vindkraftsparker på nordvästra Fosenhalvön, som i Norges högsta domstol dömdes för att kränka samiska familjers rättigheter och traditioner. 

 

Norges högsta domstol slog 2021 fast att de två vindkraftparkerna kränker samiska familjers rättigheter och att de bryter mot FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, eftersom de hindrar de samiska familjerna från att utöva och bevara sin renskötselkultur och levebröd. 

 

Sedan domen 2021 har dock ingenting gjorts av den norska regeringen för att följa domen från sin egen högsta domstol, eller för att rätta till dessa fel. 

 

Samiska marker fortsätter att koloniseras och samiska rättigheter kränks och den samiska ungdomen har fått nog. De har fredligt protesterat utanför Norges energidepartement och regering sedan förra torsdagen, men norsk polis fortsätter att bära bort dem, gripa dem och bötfälla dem.

 

Greta Thunberg anslöt sig till protesterna för några dagar sedan och hon säger också att "Urbefolkningens rättigheter, mänskliga rättigheter, måste gå hand i hand med klimatskydd och klimatåtgärder. Det kan inte ske på vissa människors bekostnad. Då är det inte klimaträttvisa".

 

Dessa protester motsvarar inte på något sätt stöd för fossila bränslen, eller att samer är emot grön energi. Men för att få HÅLLBAR grön energi finns det många saker som måste beaktas, där mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter ingår. Det måste också finnas en långsiktig vision om hållbarhet och hållbar utveckling, och där dess effekter på djur och natur också måste undersökas grundligt och beaktas. 

 

Same Ätnams styrelse ställer sig bakom vår samiska ungdom och vi är stolta över deras engagemang och driv.

Riksorganisationen Same Ätnams styrelse
Genom Veronica Kristofersdotter Ekeke

2023-03-08

 

 

Under dokument finns medlemsbrev som skickats ut idag.
230128 

 

Pressmeddelande:
Samerådet lanserar varumärkena
Sámi Duodji och Sámi Made

 

Samerådet lanserar två samiska varumärken. Syftet med varumärkena är att stärka samiskt hantverk och samiska kreativa näringars konkurrenskraft. Varumärket Sámi Duodji har förnyats och ges därför ut på nytt. Utöver detta släpps ett helt nytt certifieringsmärke, nämligen Sámi Made.

 

Sámi Duodji och Sámi Made är två olika certifieringsmärken, vars syfte är att informera köparen vilka produkter som tillverkats av Samer, och vilka produkter som är traditionellt hantverk (duodji). Samerådet upplever ett stort intresse för samiskt hantverk och produkter, men det är svårt för köpare att veta vilka produkter som är genuint samiskt hantverk eller vilka produkter som är tillverkade av samer.

 

– Samerådet upplever att samiskt hantverk och produkter har ett stort värde och menar att köparna skulle välja samiskt hantverk eller produkter tillverkade av samer om de hade möjlighet. Det är just denna möjlighet vi vill erbjuda med hjälp av dessa varumärken och på så sätt stärka konkurrenskraften för samiska företag, säger Sandra Márjá West, projektledare för samiska varumärken.

 

Förnyat varumärke Sámi Duodji

Samerådet har tillsammans med samiska hantverksorganisationer förnyat varumärket Sámi Duodji och släpper därför varumärket igen. Varumärket Sámi Duodji är ett varumärke för traditionellt samiskt hantverk. Det etablerades på 80-talet tillsammans med samiska hantverksorganisationer. West berättar att de har haft ett nära samarbete med de samiska hantverksorganisationerna som upplever att det finns ett stort behov av varumärket då missbruk av samiskt hantverk fortfarande är en stor utmaning för det samiska samhället. - Dessutom fanns ett behov av att uppdatera kriterierna till modern tid och stärka marknadsföringen av varumärket, säger West.

 

– Samerådet har fått medel för varumärkesmarknadsföring. Samerådet har digitaliserat ansökningsformulären för att göra det enklare att ansöka om varumärkena, vilket också gör det lättare att hitta samiska hantverkare och producenter via hemsidan www.samitrademarks.com.

 

West säger att på grund av uppdateringen av kriterierna och det nya digitala registret för samiska duojárat kommer alla som redan har ett märke att behöva ansöka om märket igen.

 

Vi välkomnar både gamla och nya användare. För att lyckas måste samerna ta till sig varumärkena. Först då kommer de att fungera som avsett.

 

Sami Made

I arbetet med varumärket duodji blev det tydligt att det finns ett behov i det samiska samhället av ett varumärke som kan användas på produkter som inte är duodji, och som bekräftar att en same har tillverkat produkten. Namnet på detta nya varumärke är Sámi Made. Den kan användas till alla produkter tillverkade av en samisk person. Det kan till exempel vara samisk design, smycken, souvenirer, böcker eller andra fysiska produkter.

 

– Idag har vi många olika produkter tillverkade av samer, och vi vill stärka deras konkurrenskraft med hjälp av varumärket, säger West.

 

West berättar också att eftersom Sámi Made är ett helt nytt varumärke planerar Samerådet att bilda en pilotgrupp dit samiska företag ska bjudas in. Syftet med pilotgruppen är att ta reda på hur varumärket fungerar och bedöma om det bör anpassas till det samiska samhället ännu bättre. Samerådet hoppas att samiska företag och producenter känner att det är viktigt att gå med i pilotgruppen.

 

Viktigt samarbete

Samerådet har arbetat med projektet sedan 2015 och har arbetat i nära samarbete med både samiska hantverksorganisationer och duojárer. Christina Hætta, chef för Samerådets kulturavdelning, är glad över att certifieringsmärkena äntligen kan tas i bruk.

– Certifieringsmärkena har nu släppts och vi kan äntligen ta nästa steg, som är marknadsföring av märket och en dialog med hantverkare och designproducenter om hur vi ännu bättre kan implementera certifieringssystemet till förmån för samerna.

 

Verkställande direktör för Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Johanna Njaita, säger:

– Det är mycket glädjande att det nya Duodjimärket nu lanseras. Svenska sidan av Sápmi har en lång tradition av många brukare av Duodjimärket. Vi tror och hoppas att de nya revideringarna kommer resultera i fler användare. Det nya systemet gör det tydligare vilka produkter som märket får sättas på, det kommer även att vara enklare att spåra produkten till den duojár/slöjdare som tillverkat alstret. Nylanseringen innebär att det blir lättare för kunden men även för slöjdarna.

 

Varumärkesprojektet finansieras av de amerikanska ambassaderna i Sverige, Finland och Norge. Partners i projektet är Sámi Duodji ry i Finland, Sámi Duodji/ Sameslöjdstiftelsen i Sverige, Duodjeinstituhtta och Sámi Duodji i Norge. 

 

Kontaktpersoner:

Sandra Márjá West, projektledare samiska varumärken

+47 93408355

 

Christina Hætta, chef för Samerådets kulturavdelning

+47 480 217 34

 

Johanna Njaita, verksamhetsledare Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

+46 (0)70 591 28 93

 

2022-12-15

 _______________________________________________________________________________

 

Båtresa

Bakifrån: Karl-Einar Enarsson, Anna-Maria Nårsa, Simon Wetterlund,
Ylva Gustafsson, Veronica Ekeke Kristofersdotter Inger Axiö Albinsson, 
Robert Bjurström, Margareta Påve, Anders Sebastian Svonni, Marina Wiik, 
Solveig Rutfjäll, Mikael Jakobsson, Joakim Påve, Eleonora Marsfjell Ulf Nårsa och Katrin Asplund

 

26 – 27 november

Möte med föreningsrepresentanter samt ledamöter i våra stiftelser.
Mötet skedde på en resa med Viking line.

Vi gick igenom lite om Same Ätnams historia.
Deltagarna rapporterade lite från sina verksamheter.

Därefter diskuterade deltagarna önskemål om vad organisationen bör fokusera på.

 2022-11-29

 _______________________________________________________________________________

En viktig minnesdag 29 oktober 2022

Det är viktigt att genom särskilda minnesdagar uppmärksamma hur olika former av övergrepp och kränkningar har präglat Sverige och urfolket samerna. Svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas. Det är en del av berättelsen om Sverige.

Se första minnesdagen

2022-10-10

 _______________________________________________________________________________

Samisk konst, slöjd och design under pandemin.

Riksorganisationen Same Ätnam ingår som part i ett projekt lett av Enheten för historia vid Luleå tekniska universitet. I projektet, som heter Pandemi i (sub)arktiska Norr ingår forskare från flera olika områden, och universitet men också Norrbottens museumPiteå museum enskilda renskötare och Same Ätnam.
Vi samlar vi in erfarenheter och upplevelser från personer som lever eller arbetar i region Norrbotten under Covid-pandemin.


Insamlingar som görs handlar om hur anhöriga till personer med demenssjukdom, den arktiska gruvindustrin, renskötseln, besöksnäringen och människor som lever nära den norska och finska gränsen har upplevt och påverkats av myndigheters restriktioner under pandemin, men också vad de gjort för att begränsa smitta och hur livet varit under pandemin.

De samiska näringarna
För Same Ätnam har det varit viktigt att också synliggöra de samiska näringarna. Då särskilt den samiska slöjden, konsten och designen. Villkoren för näringen skiljer sig mycket från andra kreativa yrken och kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om näringen är bristfälliga.
Ett antal intervjuer har gjorts och fler kommer att göras med samiska näringsutövare.
Genom projektet har vi också fått möjlighet att göra en större kunskapsinsamling genom en enkät. Resultatet från enkäten kan förhoppningsvis bli ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad förståelse och kan användas för att påverka näringens villkor.
Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse har bjudits in att vara med och ta fram frågor som särskilt berör stiftelsen.

Bidra med dina erfarenheter
För att få ett så bra och relevant material som möjligt är det viktigt att få in många svar från näringen. Mer information om projektet och vad det innebär att delta hittar du här, på Luleå tekniska universitets hemsida. Här finns också en sammanfattad information på nord- och sydsamiska.
Enkätsvaren samlas in helt anonymt och sparas med konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än forskare i projektet kan få tillgång till och använda de insamlade intervjuerna och enkäterna. Om en forskare utifrån vill granska materialet måste de skriva på en tystnadsplikt.

Resultatet av forskningen
Resultatet av forskningen kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på seminarier. Same Ätnam kommer också att få tillgång till en sammanställning av materialet som vi kommer att dela med oss av till Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse för att de skall kunna använda detta i sitt utvecklingsarbete.
Vi kommer själva att använda oss av resultatet för att synliggöra de samiska kulturella- och kreativa näringarnas villkor. Och för att försöka påverka beslutsfattare och myndigheter för att förbättra näringens villkor.

2022-01-31

 _______________________________________________________________________________

Böcker producerade av Same Ätnam

Vi kommer att sälja ut det lager med böcker vi har.
Förhoppningsvis kommer de nytta och glädje hemma hos någon som vill utöka sitt samiska bibliotek.
Böckerna kostar 75 kronor per styck porto 25 kronor per bok.
Vid köp av minst fem böcker 50 kronor per styck!
Beställ via e-post: kansli@sameatnam.se

En doft av näver och ene av Laila Johansson
Boken är en diktsamling där Laila Johansson beskriver livet och uppväxten i Glen i Jämtland och om längtan hem när hon tvingades bo på internat i nomadskolan.
Utgiven av Same Ätnam och Gáltje är 2004
Här kan du läsa mer om Laila Johansson och höra henne läsa sina dikter >>

Vårt liv – Min eallin. Mijjen jieleme. Mija viesson
Diktsamling med dikter på samiska (flera varieteter), norska och svenska
Diktare: Ella-Sylvia Blind, Pål Doj, Ailo Gaup, Hans Aslak Guttorm, Rose-Marie Huuva, Laila Jalvi, Martha Jåma, Gustav Kappfjäll, Elsa Kristoffersson, Åsa Kroik, Susanne Kuoljok- Lukkari, Rauni Magga-Lukkari, Iréne Länsman, Tomas Marainen, Britta Marakatt- Labba, Wenche Mortensen, Harriet Nordlund, Kirsti Paltto, Synnöve Persen, Lars Pirak, Sara Päiviö, MajDoris Rimpi,
Isak Saba, Ingrid Sarri, Bengt Goldodis Steggo, Andreas Stångberg, Brita Sundgren,
Anna-Stina Svakko, Stig Gælok Urheim, Paulus Utsi, Elise Walkiapää, Oskar Årén.
Utgiven av Kulturutskottet, Same Ätnam, Arvidsjaur år 1991

 2021-01-01

 ____________________________________________________________________________________

Same Ätnams slöjd på nätet

Riksorganisationen Same Ätnam har genom åren byggt upp en samling av slöjd, samt dräkter i olika områdes varieteter. Denna samling förvaltas sedan år 2019 av skogsmuseum i Lycksele.
Nu finns Same Ätnams slöjdsamling fotograferad och kommer att bli tillgänglig digitalt på Skogsmuseets hemsida.